“การจัดประกวด TAT Startup ผู้ประกอบการยุคใหม่”

โครงการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (Startup)
 
หลักการและเหตุผล
               สืบเนื่องจากนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” หรือ “Value-Based Economy” โดยมีฐานคิดหลักคือเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนจาก       ภาคการผลิตสินค้า ไปมุ่งเน้นภาคบริการมากขึ้น
               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงจัดประกวด TAT Startup ผู้ประกอบการยุคใหม่ ขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (Startup) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเครื่องมือหรือช่องทางอำนวยความสะดวก สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการท่องเที่ยว ด้วยการส่งเสริมแนวคิดการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่ด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี พัฒนา   ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ ไปสู่การเป็น Startup ที่มีศักยภาพสูง และเชื่อมโยงไปสู่การสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
 
วัตถุประสงค์
               ๑.   เพื่อสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ (Startup) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว       ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเครื่องมือ และเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ
               ๒.   ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
               ๓.   เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการท่องเที่ยว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และการเกื้อหนุนกันในชุมชน/ท้องถิ่น/อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกภาคส่วนให้ดีขึ้น    อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
               ๔.   สร้างเครื่องมือหรือช่องทางให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
               ๕.   เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการให้การสนับสนุน
Startup
 
กลุ่มเป้าหมาย
      ๑.   ผู้ประกอบการ Startup
      ๒.   ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
      ๓.   ประชาชนทั่วไป
      ๔.   นักศึกษา