“วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)”

          ธุรกิจเกิดใหม่ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งมีนวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ (Business model innovation) ที่สามารถทำซ้ำ (Repeatable) และขยายตลาด (Scalable) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Exponential growth)
                                    -ผู้ก่อตั้งมีแรงบันดาลใจ (Passion)ในการแก้ไขปัญหาสำคัญ
                 
                  -มีนวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ (Business model innovation)
                 
                  -สามารถขยานธุรกิจไปทำซ้ำในตลาดอื่นได้ (Repeatable)
                 
                  -มีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Exponential grow)
                 
                  -ไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจด้านเทคโนโลยี แต่การขยายตลาดมักจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
                                                       ที่มา :: สำนักนวัฒกรรมแห่งชาติ (สนช.)