คุณสมบัติ รายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขการสมัคร การประกวดผู้ประกอบการ Startup

โครงการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (Startup)


ประเภทของการประกวด
* ธุรกิจเกิดใหม่ (การนำ pain point มาสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมของธุรกิจ บริการ กระบวนการทำงาน Business Model ใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำกับรูปแบบธุรกิจและบริการในปัจจุบันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)


* ต่อยอดธุรกิจ (การสร้างประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจและบริการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบัน)


คุณสมบัติ
1. บุคคลทั่วไป อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561) หรือ

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนธุรกิจ

3. สัญชาติไทย

4. ไม่ได้เป็นบุคลากรของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ รวมทั้งคณะกรรมการของสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่
 

รายละเอียดการสมัคร
1. ผู้เข้าร่วมประกวดดาวน์โหลดและสมัครผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
    1.1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tourismthailand.org/startup หัวข้อ“ประกวดผู้ประกอบการ Startup” และดำเนินการ ดังนี้
    - กรอกใบสมัคร
    - ระบุแนวคิดเบื้องต้นในการดำเนินงาน Startup ของผู้เข้าประกวด ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และนำเสนอผ่านคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 2 นาที   
2. ส่งเอกสารการสมัครพร้อมผลงาน ผ่านช่องทาง ดังนี้
    2.1 เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/startup หรือ
    2.2 ทางไปรษณีย์ โดยเขียนชื่อผู้ส่งผลงานมาที่

เรียน ผู้อำนวยการกองประสานการลงทุน ชั้น 9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โดยถือวันประทับตรานำส่งเป็นสำคัญ


เงื่อนไขการสมัคร
1. ผู้เข้าประกวดสามารถสมัครในนามบุคคล หรือนิติบุคคล เดี่ยวหรือกลุ่ม ไม่เกิน 3 คน
2. ส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 โครงการต่อบุคคล/ นิติบุคคล เท่านั้น
3. ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้ส่งประกวด และผู้ส่งประกวดเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ หากมีการละเมิดจะไม่ได้รับการพิจารณา หากถูกตรวจพบภายหลังจะถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน
4. ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้ส่งประกวด
5. ผู้ชนะการประกวดทุกทีมจะต้องเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและงานสัมมนาถ่ายทอดผลงานที่ได้รับรางวัล       แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและสื่อมวลชน
6. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งเข้าประกวด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ในทุกรูปแบบตามที่เห็นสมควร อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ ที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าประกวดไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมและเห็นสมควร โดยถือว่าผู้สมัครได้ตกลงยินยอมและอนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องชำระเงินชดเชยใด ๆ ให้กับผู้สมัครในกรณีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
7. ททท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ชดเชย หรือทดแทนของรางวัลตามดุลยพินิจ
8. ผู้ชนะการประกวดจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ภาษีที่เกี่ยวข้อง และหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
9. ททท. ให้สิทธิ์ในการเดินทางเข้าร่วมงาน World Travel Market (WTM) 2018 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร แก่ผู้ชนะการประกวด รางวัลละ 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 6 ท่าน

10. หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ ททท. ขอระงับการให้รางวัล รวมถึงการเรียกคืนเงินรางวัลทั้งหมด
11. เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด


หลักเกณฑ์การตัดสิน (100 คะแนน)

ประเภทธุรกิจเกิดใหม่
1. อธิบายความสำคัญของปัญหา (pain point)  ที่ส่งผลกระทบต่อต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 10 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับยุคสมัย และรูปแบบโครงการ 20 คะแนน
3. นวัตกรรมที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว รวมเทคโนโลยีที่ใช้ (ถ้ามี) 30 คะแนน
4. การขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 20คะแนน
5. ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบวกต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย 10 คะแนน
6. การนำเสนอผลงาน (ครบถ้วน ชัดเจน เทคนิคการนำเสนอน่าสนใจ) 10 คะแนน

ประเภทต่อยอดธุรกิจ
1. อธิบายความสำคัญของปัญหา (pain point) ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 10 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุคสมัย และรูปแบบโครงการ รวมเทคโนโลยีที่ใช้ (ถ้ามี) 20 คะแนน
3. การขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 20 คะแนน
4. กลยุทธ์ทางธุรกิจ/โอกาสต่อยอดในทางธุรกิจ 30 คะแนน
5. ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบวกต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย 10 คะแนน
6. การนำเสนอผลงาน(ครบถ้วน ชัดเจน เทคนิคการนำเสนอน่าสนใจ) 10 คะแนน

ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานส่งเสริมการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศ กองประสานการลงทุน ฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว ททท.